Valikko:

Ajankohtaista:

» Uki-Kustavi vesiosuuskunnan uudet säännöt, voimassa 29.09.2015 lähtien
lue lisää..

» Uki-Kustavi vesiosuuskunnan ylimääräisen kokouksen 5.7.2015 päätökset
lue lisää..

» Uki-Kustavi vesiosuuskunnan ylimääräisen kokouksen 5.7.2015 kokouskutsu
lue lisää..

» Uki-Kustavi vesiosuuskunnan vuosikokous 29.3.2015
lue lisää..

» Uki-Kustavi vesiosuuskunnan putkikartta suluin 30.3.2015
kuva..

» Ajankohtaista ja yhteystiedot sivut päivitetty 6.12.2014

» Käyttö ja huolto ja yhteystiedot päivitetty 27.10.2013

Linkit:


Vesiosuuskunnan uudet säännöt, voimassa 29.09.2015 lähtien, lue lisää tästä PDF-tiedostosta!


Vanhat säännöt:

1 §
Toiminimi ja kotipaikka

Osuuskunnan toiminimi on Uki-Kustavi saaristovesiosuuskunta ja kotipaikka on Uusikaupunki.

2 §
Toimiala

Osuuskunnan toimialana on  rakentaa, ylläpitää ja hoitaa vesi- laitosta ja tarjota vesihuoltopalveluja pääasiassa jäsenille. Osuuskunta voi tarjota vesihuoltopalveluja myös muille vesihuoltolaitoksille.

3 §
Jäseneksi ottaminen

Osuuskunnan jäseneksi pyrkivän on tehtävä siitä kirjallinen hakemus hallitukselle, joka päättää jäseneksi ottamisesta. Jäsenyys alkaa, kun hakemus on hyväksytty. Jos hallitus ei hyväksy hakijaa jäseneksi, hallitus voi alistaa asian osuuskunnan kokouksen ratkaistavaksi.

4 §
Muiden kuin jäsenten oikeus käyttää  palveluja ja liittyä osuuskunnan verkostoon

Muutkin kuin jäsenet saavat hallituksen hyväksymän sopimuksen tehtyään liittyä osuuskunnan vesijohtoverkostoon ja käyttää osuuskunnan palveluja.

5 §
Sopiminen liittymisestä ja palvelujen käytöstä
 

Liittymisestä osuuskunnan vesijohtoverkostoon ja osuuskunnan tarjoamien palvelujen käytöstä tehdään kirjallinen sopimus. Rakennusvaiheen jälkeen tehtävän vesijohtoliittymän hinta on kaksinkertainen verrattuna rakennusvaiheen aikana toteutettuun liittymään. Samoin liittyjä maksaa silloin kaiken rakentamisen ja laitteet omakustannushintaan. Rakentamattomalle tontille liittymän hinta on sama hankkeen rakennusvaiheen aikana ja sen jälkeen. Myöhemmin toteuttaessaan hanketta liittyjä maksaa kaiken rakentamisen ja laitteet omakustannushintaan. Liittymiseen ja palvelujen käyttöön sovelletaan näiden sääntöjen lisäksi edellä mainittua sopimusta, osuuskunnan yleisiä toimitusehtoja ja taksaa tai hinnastoa.

6 §
Osuus ja osuusmaksu
 

Jäsenellä  on oltava  yksi osuuskunnan osuus jokaista liittymää kohti. Osuuden nimellisarvo (osuusmaksu) on 200 euroa vesiliittymää kohden. Osuusmaksu on maksettava  yhdessä erässä osuuskunnan osoittamalle pankkitilille 30 päivän kuluessa jäseneksi hyväksymisestä lukien.

7 §
Vapaaehtoiset osuudet

Osuuskunta voi antaa myös vapaaehtoisia osuuksia. Osuuskunnan kokous päättää vapaaehtoisten osuuksien antamisesta tai valtuuttaa hallituksen päättämään siitä. Valtuutus voidaan antaa enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Jäsen ei saa vähentää vapaaehtoisten osuuksiensa lukumäärää ennen kuin on kulunut vähintään viisi vuotta tällaisen osuuden antamisesta.

8 §
Liittymismaksu

Osuusmaksun lisäksi kukin jäsen maksaa  jokaista erillistä vesi- johtoliitäntäänsä kohti liittymismaksun. Osuuskunnan kokous päättää liittymismaksun määrästä, määräämisperusteista, maksuajasta ja -tavasta ja muista ehdoista tai se voi valtuuttaa hallituksen päättämään niistä. Tällainen valtuutus voidaan antaa enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Osuuskunnan hallituksella on valta päättää, että määrätynlaisista johtoliittymistä ei peritä liittymismaksua. Liittymismaksua ei palauteta, mutta jäsen voi siirtää liittymismaksulla saamansa edut kiinteistön luovutuksen yhteydessä sen uudelle omistajalle ja haltijalle.

9 §
Ylimääräinen maksu

Osuuskunnan kokous voi yksinkertaisella enemmistöllä päättää ylimääräisen maksun perimisestä jäseniltä toiminnan aikana uusien laitteiden hankkimista ja rahoittamista varten. Maksu voidaan periä ehdolla, että sitä ei palauteta, tai se voidaan ottaa lainana. Muuten maksusta määrää hallitus. Ylimääräistä maksua peritään tai otetaan lainana jäseniltä samojen perusteiden mukaan kuin liittymismaksua tai sen mukaan kuin kukin jäsen käyttää hyväkseen osuuskunnan palveluita tai samanaikaisesti näillä molemmilla perusteilla. Ylimääräistä maksua voidaan kunkin tilikauden aikana määrätä jäsenten suoritettavaksi yhtenä tai useampana eränä yhteensä enintään jäsenten liittymismaksujen nimellismäärä.

Jos ylimääräistä maksua otetaan lainana, lainaerät palautetaan jäsenille aikaisintaan viiden vuoden ja viimeistään kymmenen vuoden kuluttua sen tilikauden päättymisestä lukien, jolloin kukin lainaerä on jäseniltä peritty. Jos jäsenyys lakkaa sitä ennen, saa jäsen lainan takaisin samalla kertaa kuin osuusmaksunsa. Laina saadaan palauttaa samoin yleisin edellytyksin kuin osuusmaksu.

10 §
Jäsenten henkilökohtainen vastuu

Jäsenet eivät ole henkilökohtaisessa vastuussa osuuskunnan sitoumuksista tai muista veloista.

11 §
Vesijohtoverkoston rakentaminen, kunnossapito ja uusiminen

Osuuskunta huolehtii vesijohtojen rakentamisesta ja kunnossapidosta hallituksen määräämään liittämiskohtaan saakka.

12 §
Jäsenen velvollisuudet

Jäsen on velvollinen:

1) tekemään hallituksen hyväksymän sopimuksen liittymisestä ja osuuskunnan palvelujen käyttämisestä

2) noudattamaan osuuskunnan hallituksen hyväksymiä kulloinkin voimassa olevia vesihuollon yleisiä toimitusehtoja ja taksaa tai hinnastoa

3) luovuttamaan osuuskunnan käyttöön korvauksetta maata jäsenten kiinteistölle johtavien osuuskunnan vesijohtojen rakentamista, korjaamista ja uusimista varten

4) kohtuullista korvausta vastaan myöntämään osuuskunnalle oikeuden rakentaa, korjata ja uusia maallaan myös muita kuin 3) kohdassa mainittuja vesijohtoja

5) sallimaan, että hallitus tai sen valtuuttama henkilö tarkastaa vesijohtoverkostoon liitetyt johdot.

13 §
Jäsenten yksimielinen päätös

Osuuskunnan jäsenet voivat yksimielisenä päättää osuuskunnan kokoukselle kuuluvasta asiasta ilman kokousta. Päätöksenteko edellyttää kaikkien osuuskunnan jäsenten osallistumista ja yksimielisyyttä. Päätös on tehtävä kirjallisesti ja se on päivättävä ja vähintään kahden jäsenen allekirjoitettava. Päätöksessä on mainittava päätökseen osallistuneiden jäsenten nimet. Kirjalliseen päätökseen sovelletaan muuten, mitä osuuskunnan kokouksen pöytäkirjasta säädetään. Päätökseen ei kuitenkaan tarvitse sisällyttää tai liittää ääniluetteloa.

14 §
Osuuskunnan kokoukset

Osuuskunnan varsinainen kokous pidetään kerran vuodessa hallituksen määräämänä päivänä ennen maaliskuun loppua. Ylimääräinen osuuskunnan kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai se on muutoin lain mukaan pidettävä. Kokoukset pidetään osuuskunnan kotipaikassa, jollei hallitus yksittäistapauksessa määrää kokouspaikaksi jotakin muuta Suomen paikkakuntaa.

Kokouksessa on kullakin jäsenellä yksi ääni omistamaansa liittymää kohden. Osuuskunnan kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota kannattaneilla jäsenillä on enemmän kuin puolet annetuista äänistä. Vaalissa katsotaan valituksi se, joka saa eniten ääniä. Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla, mutta muissa asioissa tulee voimaan se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Ellei vaaleissa, milloin toimeen tai tehtävään on ehdotettu useampaa kuin kahta henkilöä, kukaan ole saanut enemmistöä annetuista äänistä, toimitetaan uusi äänestys eniten saaneiden kesken, joita on äänestyksessä kannatettu. Valituksi katsotaan tällöin se, joka on saanut suurimman äänimäärän.

Kokouksen puheenjohtajan on huolehdittava siitä, että kokouksessa pidetään pöytäkirjaa. Ääniluettelo on otettava pöytäkirjaan tai liitettävä siihen. Pöytäkirjaan on merkittävä kokouksessa tehdyt päätökset ja äänestyksen tulos. Jos päätös on äänestyksen tulos, on pöytäkirjaan merkittävä, miten äänet ovat jakautuneet. Pöytäkirja on kokouksen puheenjohtajan ja vähintään kahden kokouksessa sitä varten valitun pöytäkirjantarkastajan tarkastettava ja allekirjoitettava.

15 §
Osuuskunnan varsinainen kokous

Varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja äänten laskijaa

2) todetaan, onko kokouskutsu toimitettu sääntöjen määräämällä tavalla ja onko kokous muutoin laillinen

3) esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta

4) päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta ja toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aihetta

5) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille tilikaudelta

6) päätetään ylijäämän käyttämisestä

7) määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten  palkkiot

8) valitaan tarvittavat jäsenet hallitukseen

9) valitaan tarvittaessa vähintään yksi tilintarkastaja ja tilintarkastajan varamies tarkastamaan seuraavan tilikauden hallintoa ja tilejä [1]

10) määrätään, missä sanomalehdessä kutsu osuuskunnan kokoukseen julkaistaan

11) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

16 §
Kokouskutsu
   

Hallitus kutsuu osuuskunnan kokouksen koolle. Kutsu osuuskunnan kokoukseen on toimitettava jäsenille aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen kokousta. Jos kokouksessa käsitellään osuuskuntalain 4 luvun 12 §:ssä mainittua asiaa, kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään kuukautta ennen kokousta.

Kokouskutsu toimitetaan ilmoituksella, joka julkaistaan ainakin yhdessä osuuskunnan kokouksen määräämässä sanomalehdessä, tai postitse, kirjallisesti lähettiä käyttäen,  telekopiona tai sähköpostiviestinä jokaiselle jäsenelle, jonka osoite on osuuskunnan tiedossa. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

Jos kokouksessa käsitellään sääntöjen muuttamista tai osuuskuntalain 4 luvun 12 §:ssä tarkoitettua asiaa taikka uusien osuuksien, lisäosuuksien tai sijoitusosuuksien antamista, kutsussa on lisäksi mainittava päätösehdotuksen pääasiallinen sisältö.

17 §
Hallitus

Osuuskunnan hallitukseen kuuluu  viisi ( 5 ) jäsentä, jotka valitaan  toimiinsa kolmeksi  vuodeksi kerrallaan. Hallitukseen voidaan valita vuodeksi kerrallaan enintään neljä ( 4 ) varajäsentä. Hallitukseen voidaan valita  osuuskunnan jäsen tai vaihtoehtoisesti hänen aviopuolisonsa ja osuuskunnan jäsenenä olevan yhteisön edustaja. Sellainen jäsen tai sellaisen jäsenyhteisön edustaja, joka ei säännöllisesti käytä hyväkseen osuuskunnan palveluksia, ei saa kuulua hallitukseen. Hallituksen  jäsenistä on erovuorossa vuosittain kaksi jäsentä,  aluksi arvan mukaan ja sitten vuorottain. Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja  varapuheenjohtajan.

18 §
Hallituksen kokoukset
 

Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen jäsenten koko lukumäärästä. Päätöstä ei kuitenkaan saa tehdä, ellei kaikille hallituksen jäsenille ole mahdollisuuksien mukaan varattu tilaisuutta osallistua asian käsittelyyn. Jos hallituksen jäsen on estynyt, hänen tilalleen tulevalle varajäsenelle on varattava tilaisuus osallistua asian käsittelyyn.

Hallituksen kokouksessa tulee päätökseksi se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnä olevista on kannattanut tai jos äänet menevät tasan, se mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy. Hallituksen puheenjohtajan vaalissa äänten mennessä hallituksessa tasan puheenjohtaja valitaan arvalla. Puheenjohtajan on huolehdittava siitä, että hallitus kokoontuu tarvittaessa.  Lisäksi puheenjohtajan on kutsuttava hallitus koolle, jos hallituksen jäsen sitä vaatii.

Hallitus käsittelee muun muassa seuraavat asiat:

1) päättää osuuskunnan palveluista perittävistä maksuista

2) päättää osuuskunnan palvelujen tarjoamista koskevien sopimusten ehdoista

3) tarkastaa osuuskunnan omaisuuden ja rahavarojen hoitoa sekä kirjanpitoa tahi määrää jonkun jäsenistään ajoittain toimittamaan tällaisia tarkastuksia

4) päättää osuuskunnan kokouksen koolle kutsumisesta ja valmistelee siinä käsiteltävät asiat ja

5) käsittelee muita hallituksen toimivaltaan kuuluvia ja sen toimenpiteitä vaativia asioita.

Hallituksen kokouksesta on laadittava pöytäkirja, jonka allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja vähintään yksi hallituksen siihen valitsema jäsen. Hallituksen jäsenellä on oikeus saada eriävä mielipiteensä merkityksi pöytäkirjaan. Pöytäkirja on numeroitava juoksevasti ja säilytettävä luotettavalla tavalla.

19 §
Toimitusjohtaja

Osuuskunnalla  voi olla toimitusjohtaja, jos hallitus niin päättää. Toimitusjohtajan nimittää ja erottaa osuuskunnan hallitus.

20 §
Toiminimen kirjoittaminen ja prokura

Osuuskunnan toiminimen kirjoittavat  hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet aina kaksi yhdessä. Hallitus voi antaa toiminimen kirjoittamisoikeuden osuuskunnan palveluksessa oleville henkilöille siten, että he kirjoittavat toiminimen kukin erikseen yhdessä toimitusjohtajan tai hallituksen jonkun jäsenen kanssa tai keskenään kaksi yhdessä. Hallitus voi päättää myös prokuran antamisesta.

21 §
Tilikausi ja tilinpäätös

Osuuskunnan tilikausi on 01.10-30.09. Kultakin tilikaudelta on laadittava tilinpäätös. Tilinpäätöksen tulee olla valmiina 31.12. ja se  on jätettävä tilintarkastajille tarkastettavaksi viimeistään kuukautta ennen osuuskunnan varsinaista kokousta, kuitenkin viimeistään ennen helmikuun loppua.

22 §
Tilintarkastajat 

Osuuskunnalla on vähintään yksi tilintarkastaja  ja varatilintarkastaja, jotka valitaan toistaiseksi.

23 §
Osuuden siirto ja siirron saajan oikeus

Osuus voidaan siirtää, mutta jäsenyyttä ei voida toiselle luovuttaa. Jos jäsen on siirtänyt osuutensa toiselle, on siirronsaaja, joka täyttää jäseneksi pääsemisen edellytykset, hyväksyttävä osuuskunnan jäseneksi. Siirronsaajan on haettava osuuskunnan jäsenyyttä kuuden kuukauden kuluessa siirrosta. Siirronsaajalla on oikeus lukea hyväkseen siirtäjän suorittama liittymismaksu samoin kuin osuusmaksunsa lyhennykseksi siirtäjän osuusmaksusta osuuskunnalle maksettu määrä. Siirronsaaja saa tällöin  myös muut osuuskuntalakiin ja näihin sääntöihin perustuvat taloudelliset edut ja velvollisuudet, jotka siirtäjällä olisi ollut, jos hänen jäsenyytensä olisi jatkunut.

24 §
Kuolleen jäsenen oikeudenomistajan oikeus

Kuolleen jäsenen oikeudenomistajalla, jolle oikeus tämän osuusmaksuun on siirtynyt, on oikeus jäseneksi pääsemiseen, jos hän vuoden kuluessa kuolinpäivästä hakee osuuskunnan jäsenyyttä ja edellytykset jäsenyyden saamiseen muutoin ovat olemassa. Oikeudenomistajalla, joka sanotussa ajassa tekemästään hakemuksesta hyväksytään osuuskunnan jäseneksi, on tällöin oikeus lukea hyväkseen vainajan suorittama  liittymismaksu samoin kuin osuusmaksunsa lyhennykseksi vainajan osuusmaksusta osuuskunnalle maksettu määrä. Oikeudenomistaja saa tällöin myös muut osuuskuntalakiin ja näihin sääntöihin perustuvat taloudelliset oikeudet ja velvollisuudet, jotka vainajalla olisi eläessään ollut.

25 §
Jäsenen erottaminen

Osuuskunnan hallitus päättää jäsenen erottamisesta. Jäsen voidaan erottaa osuuskunnasta,

1) jos jäsen ei saamastaan varoituksesta huolimatta aikanaan suorita maksujaan osuuskunnalle tai täytä muita jäsenyydestä johtuvia velvollisuuksiaan

2) jos jäsen kokonaan tai osaksi luopuu käyttämästä hyväkseen osuuskunnan palveluksia

3) jos jäsen aiheuttaa osuuskunnalle huomattavaa vahinkoa, tai muutoin toimii osuuskunnan etujen ja tarkoitusperien vastaisesti

4) jos jäsen toimii sopimuksessa mainittujen kulloinkin voimassa olevien yleisten määräysten tai yleisten toimitusehtojen vastaisesti tai

5) jos jäsen joutuu konkurssitilaan tai holhouksen alaiseksi.

6) jos jäsen suorittaa vedenjakelua naapureille ja muille kiinteistöille, jotka eivät omista liittymää.

26 §
Ylijäämän jakaminen

Ylijäämää voidaan jakaa jäsenille tilikauden aikaisen osuuskunnan palveluiden käytön perusteella tai korkona tilikauden alkuun mennessä maksetuille osuusmaksuille tai vapaaehtoisille osuuksille. Ylijäämää voidaan jakaa samalla kertaa yhdellä tai useammalla perusteella. Ylijäämän jakamisesta päättää osuuskunnan kokous.

27 §
Osuuskunnan  purkautuminen ja  selvitystila

 Päätös osuuskunnan vapaaehtoisesta purkamisesta ja selvitystilaan asettamisesta tehdään osuuskunnan kokouksessa. Päätös on pätevä, jos sitä kannattavat jäsenet, joilla on vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä. 

28 §
Varojen jakaminen osuuskunnan purkautuessa

Jos osuuskunta puretaan, päättää osuuskunnan kokous miten osuuskunnan omaisuuden säästö käytetään. Mikäli säästöä ei jaeta jäsenille, on se käytettävä vesihuoltotoimintaa edistäviin tai yleishyödyllisiin tarkoituksiin.

29 §
Erimielisyydet

Riidat toiselta puolen osuuskunnan ja toiselta puolen hallituksen jäsenen tai osuuskunnan muun edustajan, selvitysmiehen, tilintarkastajan tai osuuskunnan jäsenen välillä ratkaistaan osuuskunnan kotipaikkakunnan  käräjäoikeudessa.

30 §
Sääntöjen muuttaminen

Sääntöjen muuttamisesta päättää osuuskunnan kokous. Päätös on pätevä, ellei laissa tai näissä säännöissä ole toisin sanottu, jos sitä kannattavat jäsenet, joilla on vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä.


[1] Jos  tilintarkastaja valitaan sääntöjen mukaan toistaiseksi tai useammaksi kuin yhdeksi tilikaudeksi, valintaa ei tarvitse tehdä jokaisessa vuosikokouksessa (kts. jäljempänä 22 §). Tällöin edellä mainittu 9. kohta on selkeämpi, jos se kirjoitetaan esim. seuraavasti: "valitaan tarvittaessa vähintään yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja ". Jos tilintarkastaja valitaan sääntöjen mukaan tilikaudeksi, kohdan nykyinen teksti sopii sellaisenaan.